headerlogoVOORWAARDEN

disclaimerHet onderstaande is van toepassing op de webpagina www.svwestkapelle.nl
Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Schietvereniging Westkapelle wordt geacht op de hoogte te zijn van het hieronder vermelde. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

ONVOLLEDIG
Ondanks de constante zorg en aandacht die Schietvereniging Westkapelle aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

RECHTEN
Schietvereniging Westkapelle behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domein­namen, merkenrechten, en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrek­king tot alle op of via deze website aangebo­den informatie.

AANSPRAKELIJKHEID
In geen enkel geval zijn Schietvereniging Westkapelle, haar bestuur­ders en leden aan­sprakelijk ten aanzien van directe en / of indirecte, immateriële of gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:
defecten, virussen of overige onvol­komenheden aan apparatuur en soft­ware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website en aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website.
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Schietvereniging Westkapelle op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van derge­lijke schade.

COPYRIGHTS
Copyrights Informatie, gepubliceerd door de Schietvereniging Westkapelle, mag niet integraal door derden worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van deze vereniging.
Gedeeltelijke overname van informatie of delen daarvan bij wijze van nieuwsgaring is toegestaan, mits daarbij de bron van de informatie wordt vermeld.

HYPERLINKS
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die niet onder de controle staan van Schietvereniging Westkapelle. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door Schietvereniging Westkapelle worden aanbevolen.
Het gebruik van derge­lijke hyperlinks is volledig voor eigen risico.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van Schietvereniging Westkapelle is het niet toegestaan links naar de website van SV Westkapelle weer te geven.

TOEGANKELIJKHEID
Hoewel Schietvereniging Westkapelle er naar streeft dat de website continu toegankelijk is, kan SV Westkapelle geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat zijn website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is.
De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.
De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

VERSTORING WEBSITE
Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

VRAGEN?
Vragen en of klachten die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden aan het bestuur van Schietvereniging Westkapelle.

DEZE WEBSITE
Deze website is het visitekaartje van onze schietvereniging, dus representatief en draagt bij aan de algehele uitstraling. Het is de manier om contactgegevens beschikbaar te hebben voor geïnteresseerden. Zoals vroeger de telefoongids werd gebruikt, kijkt men nu op het internet voor informatie.

FOTO’S
Het bestuur van de Schietvereniging Westkapelle heeft besloten om op deze website zeer beperkt enkele foto’s te plaatsen. Niet iedereen wil “world wide” te zien zijn en als dat zo is, zullen we die mening uiteraard respecteren. Als u ons dat kenbaar maakt, zullen we er voor zorgen dat er van u geen foto’s geplaatst worden.

Het Bestuur,
Schietvereniging Westkapelle
Kogelgaten

Kogelgaten

Kogelgaten


© InfoTech Zeeland v20240401